Gratis fragt til pakkeshop når du køber for mere end 399 kr.

Kundeservice: Tlf. 53840000

Hurtig levering - vi bestræber os på at sende indenfor 24 timer på hverdage

Generelle salgs- og leveringsbetingelser btb

Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Helbos Living ApS
 
1.            Anvendelse
 • Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelser”) gælder for alle aftaler mellem Helbos-Living ApS, CVR-nr.: 38485563,Borgpladsen 7A – 6800 Varde (herefter ” Helbos-Living”) og en kunde (herefter ”Kunden”) vedrørende levering af indretningsløsninger, møbler og tilbehør samt dertilhørende services.
 • Disse Betingelser anvendes sammen med parternes særskilte beskrivelse af Helbos-Living leverance til Kunden og udgør således enminimumsregulering til parternes aftale, nærmere afsnit 2.2.
 • Afvigelser fra disse Betingelser skal accepteres skriftligt i form af en kontrakt eller et tillæg hertil. Selvom nogle bestemmelser i Betingelserne fraviges ved aftale, finder de resterende bestemmelser fortsat
 • Eventuelle leveringsbetingelser, der er fastsat af Kunden, og som er i modstrid med disse Betingelser, er kun gyldige, hvis de udtrykkeligt og skriftligt er accepteret af Helbos-Living.
2.            Tilbud og aftaler
 • Tilbud fra Helbos-Living, som ikke angiver en specifik acceptfrist, bortfalder automatisk efter 30 dage fra
 • Parterne indgår en særskilt aftale (herefter ”Aftale”), der specificerer Helbos-Living leverance til Kunden, herunder tidsplan og priser. Ved uoverensstemmelser med disse Betingelser og Aftalen, har Aftalen forrang.
3.            Aftalens gennemførelse
 • Umiddelbart efter Aftalens indgåelse udpeger Kunden en projektansvarlig, som er ansvarlig for alle forhold i forbindelse med Aftalens gennemførelse. Kunden skal i videst mulige omfang undgå udskiftning af Kundens
 • Såfremt aftalen omfatter montering, er Kunden ansvarlig for eventuelt forudgående nødvendigt arbejde, såsom, men ikke begrænset til, etablering af nødvendige elinstallationer, funderingsarbejde samt leverancer fra Kundens øvrige leverandører. Kunden er endvidere ansvarlig for at tilvejebringe nødvendigt el, vand, mv. til brug for monteringsarbejdet uden omkostninger for Helbos-Living. Herudover skal Kunden sørge for at Kundens lokation er ryddet med fri passage til stedet for montering.
4.            Levering, herunder ejendomsforbehold
 • Helbos-Living er berettiget til at foretage delleverancer, herunder foretage levering direkte fra eventuelle underleverandører.
 • Medmindre andet er aftalt, er alle angivne tidsfrister og leveringsdatoer omtrentlige og kun estimater og Kunden kan ikke påberåbe sigvæsentlig misligholdelse i tilfælde af Helbos-Living
 • Hvis Kunden ikke er i stand til eller ikke er villig til at acceptere levering på leveringstidspunktet, kan Helbos-Living efter eget skøn opbevarevarerne på Kundens bekostning og I et sådant tilfælde anses levering for sket på datoen for opbevaring.
 • Ved Kundens forsinkelse er Helbos-Living berettiget til at udskyde efterfølgende tidsfrister og leveringsdatoer tilsvarende samt fakturere Kunden for eventuelle omkostninger eller merudgifter som følge af Kundens
 • Helbos-Living bevarer ejendomsretten til alle leverede produkter indtil betaling af alle fakturerede beløb, inklusive renter og gebyrer. Kunden er indtil betalingstidspunktet uberettiget til at sælge, pantsætte, leje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over det Kunden er forpligtet til loyalt at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte Helbos-Living ejendomsret.
5.            Priser og betalingsbetingelser
 • Alle priser er moms og fragt og i danske kroner, medmindre andet er aftalt. Helbos-Living forbeholder sig ret til at justere priser som følge af statsindgreb og lovændringer, såsom, men ikke begrænset, til ændringer i told- og skattesatser.
 • Alle leverancer er forudsat Kundens forudgående betaling, medmindre andet er
 • Betaler Kunden ikke til aftalt tid, har Helbos-Living fra forfaldsdatoen krav på rente, der beregnes som 2 % påbegyndt måned. Vedrykkerskrivelser påløber der rykkergebyr på kr. 100,00 pr. stk.
 
 • I tillæg til renter efter punkt 3, er Helbos-Living desuden berettiget til midlertidigt at suspendere enhver leverance til Kunden helt eller delvist,indtil ethvert forfalden beløb er betalt.
 • Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning med krav, der stammer fra Aftalen eller andre aftaler med Helbos-Living, ligesom Kundenikke er berettiget til at udøve nogen tilbageholdelsesret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, mangler, klager eller andre krav mod Helbos-Living.
6.            Force majeure
 • Helbos-Living leveringspligt til Kunden udsættes, begrænses eller suspenderes midlertidigt i det omfang der indtræder force majeure. Ved force majeure forstås forhold, der falder udenfor Helbos-Living rimelige kontrol og som Helbos-Living ikke kunne forudse på tidspunktet for Aftalens indgåelse, herunder, men ikke begrænset til, strejke, lockout, oprør, krigstilstand, statsindgreb, blokader, mangel på transportmidler, vareknaphed, epidemi, pandemi eller andre sundhedskriser og de konsekvenser i form af karantæne eller forbud fra myndighederne samt indvirkning på infrastrukturen, der følger heraf, hvad enten sådanne begivenheder berører Helbos-Living eller Helbos-Living leverandører, fejl fra fragtfører og speditør samt udeblivelse af leverancer fra Helbos-Living underleverandører. I relation til COVID-19: hvis en myndighed gennemfører foranstaltninger, begrænsninger eller retningslinjer, der direkte eller indirekte skyldes COVID-19, og dette forhindrer Helbos-Living i at udføre sine forpligtelser rettidigt under Aftalen, udgør dette force majeure. Dette gælder uanset om sådanne foranstaltninger, begrænsninger eller retningslinjertidligere har været gennemført forud for Aftalens indgåelse.
 • Helbos-Living vil uden ugrundet ophold at meddele Kunden om en force majeure
 • Kunden kan ikke ophæve Aftalen som væsentlig misligholdt som følge af en force majeure begivenhed, ligesom Kunden heller ikke kan kræveerstatning for Kundens tab, som opstår i forbindelse
 • Såfremt en force majeure begivenhed strækker sig ud over en sammenhængende periode på mere end halvfems (90) dage, er hver part udenyderligere ansvar overfor den anden part berettiget til at opsige
7.            Produktinformation og ændringer
 • Tilbud, tegninger, specifikationer og møbleringsforslag og tilsvarende dokumenter og informationer (herefter samlet ”Dokumentation”), som er udleveret af Helbos-Living forud for eller i forbindelse et tilbud eller en Aftale, forbliver Helbos-Living Kunden må ikke uden Helbos-Livingskriftlig tilladelse bruge eller videresende Dokumentation til tredjeparter for andre formål end Aftalens opfyldelse.
 • Helbos-Living forbeholder sig ret til at foretage konstruktionsmæssige ændringer, så længe det ikke har nogen betydning for pris, levering ellerdet samlede udtryk eller funktion af det
8.            Mangler og reklamation
 • Kunden har pligt til straks ved levering at kontrollere og afprøve det leverede for at sikre sig, at det leverende er mangelfri. Kunden skal straks skriftligt reklamerer overfor Helbos-Living hvis Kunden kan konstatere mangler ved det leverede. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, forbeholder Helbos-Living sig ret til at afvise Kundens reklamation.
 • I tilfælde af en berettiget reklamation vil Helbos-Living, efter Helbos-Living eget valg, foretage omlevering, udbedring af manglen eller give Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen. Dette er Helbos-Living eneste ansvar overfor Kunden i tilfælde af en mangel og Helbos-Living er ikkeforpligtet til at yde Kunden nogen anden godtgørelse eller erstatning som følge heraf.
 • Udbedring af mangler foretages på stedet for levering, medmindre Helbos-Living finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del ellereventuelt materialet returneres til Helbos-Living. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet materiel, påhviler arbejdet ogomkostningerne herved Kunden. Enhver forsendelse til Helbos-Living sker på Kundens regning og risiko. Kunden skal følge Helbos-Living rimelige instruktioner om forsendelsesmåde.
 • Helbos-Living ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i Aftalen fastsatte forhold og forudsætninger samt Kundens korrekte anvendelse. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter levering, herunder, men ikke begrænset til, Kundens i) mangelfulde eller forkerte vedligeholdelse, ii) urigtige montering, iii) ændringer foretaget uden Helbos-Living skriftlige samtykke eller iv) reparationer, som Kunden har udført på en forkert måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slid og forringelse.
 • Såfremt det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Helbos-Living bærer ansvaret for, har Helbos-Living ret til godtgørelse for detarbejde og de omkostninger, Kundens reklamation har påført.
 • Uanset bestemmelserne i punkterne 18.4 gælder Helbos-Living mangelsansvar ikke for nogen del af det leverede ud over 1 år fraleveringstidspunktet, medmindre andet skriftligt er aftalt eller følger af præceptive forbrugerretlige beskyttelsesregler.
 
9.            Ansvar for skader forvoldt af det leverede (produktansvar)
 • Helbos-Living er alene ansvarlig for skader forvoldt af det leverede (produktansvar) i det omfang reglerne herom ikke kan fraviges ved aftale.
 • Kunden skal holde Helbos-Living skadesløs i den udstrækning, Helbos-Living pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Kunden efter punkt 1 er ansvarlig for.
10.       Helbos-Living ansvar overfor Kunden
 • Helbos-Living er under ingen omstændigheder ansvarlig for Kundens eventuelle indirekte tab eller følgeskader af nogen art, ligesom Helbos-Living under ingen omstændigheder er ansvarlig for Kundens tab af fortjeneste, indtægter, goodwill eller tab af kontrakter, der måtte udspringeaf eller i forbindelse med
 • Helbos-Living samlede ansvar for skader og tab, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen, herunder forholdsmæssigt afslag, er i allehenseender begrænset til den aftalte købesum, dog aldrig mere end den faktiske pris, som Kunden har betalt til Helbos-Living.
 • De nævnte begrænsninger i punkterne 10.12 gælder ikke for skader og tab, som skyldes grov uagtsomhed eller forsæt.
11.       Referencer
 • Helbos-Living kan fra tid til anden offentliggøre forskelligt materiale til brug for sin markedsføring. Kunden giver sin forudgående tilladelse til, at Helbos-Living kan anvende Kundens navn og logo samt billedmateriale og erfaringer fra arbejdet under Aftalen til brug denne markedsføring, eventuelt ved forudgående drøftelser med Kunden kan frit tilbagekalde sin tilladelse for fremtidig virkning.
12.       Behandling af personoplysninger
 • For mere information om Helbos-Living behandling af personoplysninger i forbindelse med Aftalen henvises der til Helbos-Livingprivatlivspolitik, der er tilgængelig på helbos-living.dk
13.       Forbud mod Kundens overdragelse af forpligtelser og rettigheder
 • Kunden må ikke uden Helbos-Living forudgående samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en Aftale til Etsådant samtykke må ikke uden saglig grund tilbageholdes.
14.       Værneting og tvisteløsning
 • Disse Betingelser og Aftalen, herunder alle forudgående drøftelser og tilbud, er underlagt dansk
 • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Betingelser eller Aftalen, herunder tvister vedrørende Betingelsernes eller deres eksistenseller gyldighed, skal afgøres ved Retten i Esbjerg i første
–o0o–
Gældende fra den [01.08.2021]